Poznaj Mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna / Regulamin

Regulamin

Zasady ogólne

1. Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług serwisu POZNAJMAZURY.PL ( MAZUR-TUR ), przez firmę zamawiającą usługę zwaną dalej KLIENTEM zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

2. Właścicielem serwisu PoznajMazury.pl jest Mazur-Tur Radosław Mazurek Zełwągi 43d. Zwana dalej Mazur-Tur.

3. Mazur-Tur zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika, który umieścił dane ogłoszenie, do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia.

4. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

5. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisów, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Mazur-Tur.

6. Zabrania się umieszczania w serwisach ogłoszeń lub ich elementów o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych. Nadto zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach plików graficznych nie obrazujących bezpośrednio istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, zdjęć przedmiotów (obrazujących usługi) innych, tego samego rodzaju lub podobnych do przedmiotu ogłoszenia (w tym usługi), reklamy towarów bądź usług itp.

7. Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.

8. Rejestracja wszystkich Klientów odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach WWW. Wpisy do bazy danych są tworzone automatycznie.

9. 28 dni przed upływem abonamentu Mazur-Tur wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, wpis zostaje zablokowany. Gdy Mazur-Tur otrzyma potwierdzenie wpłaty należności następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usługi przedłużenie ważności o długość opłaconego okresu abonamentowego. W przeciwnym wypadku Mazur-Tur może całkowicie wykasować dane Klienta z serwisu.

10. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za zamówione usługę, Mazur-Tur wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

11. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas rejestracji. Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania wpisu przez upływem 14 dni, także po dokonaniu opłaty abonamentowej.

12. Mazur-Tur zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.

13. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Mazur-Tur zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

14. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Mazur-Tur danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Firma oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Mazur-Tur zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

15. Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn., że: - Nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentu na zamówioną usługę,
- Rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

16. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn., że ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

17. Klient może zakończyć współpracę z Mazur-Tur w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.

Odpowiedzialność

1. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Mazur-Tur nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Mazur-Tur nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.

3. Mazur-Tur nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert, za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.

4. Mazur-Tur nie odpowiada za błędy i treść zamieszczanych ogłoszeń.

5. Mazur-Tur nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
- Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,
- Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,
- Nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta,
- Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),
- Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).

6. Mazur-Tur nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni)

Szczególne zasady zamieszczania ogłoszeń

1. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług o charakterze towarzyskim i/lub erotycznym lub zawierających materiały, lub elementy o takim charakterze, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania nawiązywania bądź na bezpośrednie nawiązanie kontaktów mających cel inny niż ściśle matrymonialny.

3. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego Użytkownika w tej samej kategorii danego serwisu ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub tej samej albo takiej samej usługi. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy jednego produktu.

4. Mazur-Tur zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach serwisu, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.

5. Prawidłowo sformatowane i wprowadzone do systemu ogłoszenie (z wyjątkiem ogłoszeń zablokowanych) zostanie umieszczone w danym serwisie najpóźniej w ciągu 60 minut od rejestracji, z tym że w przypadku stosownej opłaty dokonanej przelewem lub wpłatą na poczcie, ogłoszenie zostanie umieszczone w danym serwisie po uznaniu rachunku bankowego Mazur-Tur.

©2024 PoznajMazury.pl